DVI DARNAUS VYSTYMO INICIATYVOS, VŠĮ

Projektas “Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus
vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panudojant Norvegijos patirtį”

Projektą įgyvendina:

Projekto partneria:

Veiklos

Leidiniai

           Turizmas daro įvairiapusę įtaką aplinkai, vietos bendruomenėms, verslininkams, regionų ar net valstybės ekonominei ir socialinei gerovei. Atvyskstamasis turizmas sukuria turizmo sektorių aptarnaujančias ekonomikos šakas, naujas darbo vietas, prisideda prie gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimo. Tačiau svarbu žinoti, kad didėjantys vietos bei užsienio turistų srautai gali ne tik teigiamai, bet ir neigiamai įtakoti vietos bendruomenės gyvenimą, gamtą bei kraštovaizdį. Todėl siekiant užtikrinti darnią regiono turizmo plėtrą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas planavimo procesui. 
            Parengti leidiniai „Darnaus turizmo vystymo gairės“ ir „Darnaus turizmo planavimo modelis“ skirti visiems besidomintiems darniu turizmo ir jo planavimo galimybėmis, o ypač asmenims, atsakingiems už turizmo planavimo organizavimą.


APIE LEIDINIUS

____________________________________________


„Darnaus turizmo vystymo gairės“

   

            Tai švietėjiškas leidinys, parengtas siekiant supažindinti su darnaus turizmo samprata, tikslais bei pateikti rekomendacijas dėl darnaus turizmo vystymo principų integravimo į rajoninio lygmens turizmo planavimo procesus. Šios gairės yra skirtos savivaldybių administracijų, kitų viešųjų institucijų, kurios yra atsakingos už rajono turizmo planavimą bei viešųjų paslaugų valdymą, darbuotojams, siekiant sustiprinti efektyvaus turizmo planavimo žinias ir įgūdžius. 
             Primoje leidinio dalyje „Darnus vystymasis" pristatoma darnaus vystymosi sąvoka pagal Jungtinių Tautų apibrėžtį bei Norvegijos patirtį. Pateikiami Norvegijos pavyzdžiai, kaip darnaus vystymosi principai integruojami į vietos bendruomenių veiklą.

             Savivaldybių ir kitų su turizmo plėtra susijusių institucijų specialistams (muziejams, nacionaliniams parkams) dažniausiai kyla tokie klausimai kaip kokios yra turizmo ribos, kuo turizmas skiriasi nuo kitų žmogaus judėjimo formų - tokių kaip dienos išvyka ar migracija. Todėl prieš pristatant darnaus turizmo vystymosi pricipus, antrajame leidinio skyriuje „Turizmo sistema" paaiškinama turizmo samprata, pateikiami turizmo sektoriaus dalyvių tarpusavio ryšiai, įvertinama bendradarbiavimo nauda, pristatomi pagrindiniai turizmo planavimo etapai bei turizmo veiklos poveikis.

            Trečiame skyriuje „Darnaus turizmo principai" supažindinama su darnaus turizmo raida, didžiausią dėmesį skiriant darnaus turizmo ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos principų išaiškinimui. Šiame skyriuje pateikiama Jungtinių Tautų, Pasaulio turizmo organizacijos ir Europos Sąjungos darnaus turizmo politika, apžvelgiami darnaus turizmo ir jo rūšių kriterijai bei jų taikymo galimybės rajoninio lygmens turizmo planavimo sistemoje.

            Ketvirtame skyriuje „Darnaus turizmo principų taikymas turizmo vietovėse" pateikiami pagrindiniai darnios rinkodaros aspektai bei principai, kuriais reikėtų vadovautis, siekiant sukurti darnią ir konkurencingą turizmo sistemą.

            Leidinys parsisiuntimui

____________________________________________


„Darnaus turizmo planavimo modelis“

   

            Leidinys sukurtas siekiant parengti darnaus turizmo planavimo procedūrą savivaldybių ir regionų lygmeniu, kurią kaip įrankį galėtų naudoti turizmo planavimo organizatoriai. Šiame leidinyje pateikiami svarbiausi turizmo planavimo principai ir strateginio turizmo planavimo procesai, kurie galėtų prisidėti prie turizmo planavimo organizatorių gebėjimų ir efektyvaus planavimo įgūdžių stiprinimo bei įvairaus lygio specialistų požiūrio į turizmo planavimo sistemą suderinimo.

            Pirmajame skyriuje „Turizmo planavimo sistema" išskiriami pagrindiniai turizmo planavimo poreikio ir naudos aspektai. Šioje dalyje akcentuojama, kad turizmo planavimas turėtų tenkinti ne vien turistų, bet ir vietos gyventojų poreikius, todėl planavimo organizatoriui svarbu turėti viziją, kaip tie poreikiai bus tenkinami, įvertinti turizmo plėtros teigiamą ir neigiamą poveikį, atsižvelgti į darnaus vystymosi principus.

            Antrajame skyriuje „Strateginis darnaus turizmo planavimas" pristatomi darnaus turizmo strateginio planavimo proceso etapai ir pateikiamas Lietuvos turizmo planavimo sistemos vertinimas. Šioje dalyje pristatoma darnaus vystymo principų integravimo į strateginio planavimo procesą svarba.

            Trečiajame skyriuje „Viešojo sektoriaus vaidmuo" pateikiama viešojo sektoriaus vaidmens, turizmo valdymo sistemos ir joje dalyvaujančių valdžios institucijų svarbos analizė. Šioje dalyje pristatomos pagrindinės priemonės, užtikrinančios darnaus turizmo vystymą.

            Ketvirtajame leidinio skyriuje „Planavimo procesas pagal Norvegijos patirtį" pristatomas turizmo planavimo procesas Hedmark apskrityje, remiantis apskrities planavimo dokumentais, apžvelgiama turizmo vystymo plano parengimo eiga. Norvegijoje ypač daug dėmesio skiriama turizmo marketingui ir tam panaudojamos visos suinteresuotųjų turizmo sektoriaus dalyvių bendradarbiavimo galimybės. Šioje leidinio dalyje pristatomas Hedmark apskrities viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės modelis, kurio autorė - organizacijos „Hedmark Reiseliv" direktorė Anne Hegglund.

           Penktajame skyriuje „Darnaus turizmo planavimo modelis" pristatomas darnaus turizmo planavimo modelis, apimantis 10 pagrindinių turizmo planavimo žingsnių. Darnaus turizmo planavimo modelis parengtas remiantis užsienio šalių patirtimi. Šioje dalyje pateikiamas modelio pritaikymas Anykščių rajono Niūronių kaimo turizmo plėtros planavimui.

           Leidinys parsisiuntimui